↖ Sana

46 – AGNEAU KARAHI Sana (Centre-ville)

Menu / Agneau

46 – AGNEAU KARAHI

11.99 $

Agneau, tomates, oignons et épices