↖ Sana

52 – AGNEAU BHINDI Sana (Centre-ville)

Menu / Agneau

52 – AGNEAU BHINDI

10.99 $

Gombo avec agneau et épices